Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Nigerian University Students Return to Classes After…Sinh Viên Trường Đại Học Nigeria Đi Học Lại Sau…From VOA Learning English, this is the Education ReportTừ VOA Learning English, đây là Bản Tin Giáo Dục.

Public universities in Nigeria have re-opened after a nearly six-month long strike by teachers. Các trường đại học công tại Nigeria đã mở cửa lại sau gần sáu tháng đình công của giáo viên. Repeated strikes can add months, even years, to the time it takes a student to finish a study program.Những cuộc đình công như vậy có thể thêm vài tháng, thậm chí vài năm, vào thời gian hoàn thành một chương trình học của sinh viên. Students at public universities across Nigeria say they are worried about exams and completing their project work. Sinh viên tại các trường đại học công trên khắp Nigeria nói họ rất lo lắng về các kỳ thi và việc hoàn thành dự án. The Academic Staff Union of Universities, a labor group, suspended the strike in December.Công Đoàn Giảng Viên Các Trường Đại Học, một nhóm lao động, đã đình chỉ cuộc đình công vào tháng Mười Hai. Part of the settlement was a government promise to invest billions of dollars during the next five years in university buildings and equipment. Một phần của việc giải quyết là lời hứa của chính phủ đầu tư hàng tỷ đô la trong vòng năm năm tới vào xây dựng trường đại học và trang thiết bị. The government said that soon 25% of the nation’s budget will be spent on education. Chính phủ nói 25% của ngân sách chính phủ sẽ sớm được dùng cho giáo dục. Some teachers say the strike was really about pushing the government to make Nigeria’s universities better.Một số giáo viên nói cuộc đình công là thực sự để yêu cầu chính phủ cải thiện các trường đại học tại Nigeria tốt hơn. Laz Emetike is with Delta State University. Laz Emetike thuộc trường Đại Học Bang Delta.

He says the strike was not only to improve conditions for university teachers, but was meant to help everyone. Ông nói cuộc đình công không chỉ để cải thiện điều kiện cho các giảng viên đại học, mà còn để giúp mọi người. He says better science laboratories and other improvements will let Nigeria compete with other parts of the world.Ông nói những phòng thí nghiệm tốt hơn và những cải cách khác sẽ cho phép người Nigeria có thể cạnh tranh với các vùng khác trên thế giới. Countries throughout Africa, not just Nigeria, are considering how to answer the exploding demand for admission to universities. Các đất nước khắp Châu Phi, không chỉ Nigeria, đang xem xét câu trả lời cho nhu cầu bùng nổ nhập học vào các trường đại học. These countries must also improve academic values and requirements, and find ways to pay teachers enough to keep them.Những nước này cũng phải cải thiện giá trị giáo dục và yêu cầu, và tìm cách trả lương cho các giảng viên đủ để giữ họ lại.

Hundreds of thousands of students pass college entrance exams every year. Hàng trăm ngàn sinh viên vượt qua kỳ thi đại học mỗi năm. But many cannot attend public universities because there are not enough classrooms or teachers. Nhưng nhiều người không thể học các trường đại học công vì không đủ lớp và giáo viên. University lecturers say they will be watching to make sure their schools get, and effectively use, the money the Nigerian government has promised.Giảng viên đại học nói họ sẽ theo dõi để đảm bảo trường họ nhận được , và sử dụng hiệu quả, tiền từ chính phủ Nigera đã hứa.

Nigerian University Students Return to Classes After…

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates