Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Nigeria's Kano State Starts a Major Literacy CampaignBang Kano Của Nigeria Bắt Đầu Chiến Dịch Chống Mù Chữ LớnFrom VOA Learning English, this is the Education ReportTừ VOA Learning English, đây là Bản Tin Giáo Dục.

Nigeria has one of the world’s highest rates of people who cannot read or write. Nigeria là một trong những nước có tỷ lệ người không biết đọc và viết cao nhất thế giới. But a government agency is taking steps to educate more than 400,000 Nigerians in Kano State.Nhưng một cơ quan chính phủ đang có những bước đi để giáo dục hơn 400,000 người Nigeria tại Bang Kano. The Kano State Agency for Mass Education has set high goals for literacy, the ability to read and write.Cơ quan của Bang Kano cho Giáo Dục Toàn Diện đã đặt mục tiêu cao cho việc chống mù chữ, khả năng biết đọc và biết viết. Minister of States for Education Nyesom Wike reported on the situation last September. Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Nyesom Wike đã báo cáo tình hình vào tháng Chín trước. The minister said the number of illiterate Nigerian adults has increased by 10 million over the past 20 years. Bộ Trưởng nói số lượng người Nigeria trưởng thành mù chữ đã tăng 10 triệu trong suốt 20 năm qua. The current total is 35 million. Tổng số hiện tại là 35 triệu. To improve that situation, Kano’s education agency has joined with “Education for All,” a project of the United nations’ Educational Scientific and Cultural Organization. Để cải thiện tình hình, cơ quan giáo dục của Kano đã phối hợp với “Giáo dục cho tất cả”, một dự án của Tổ Chức Giáo Dục Khoa Học và Văn Hoá Liên Hiệp Quốc.

Working together, they have launched more than 8,000 adult literacy classes in 44 areas. Làm việc với nhau, họ đã mở hơn 8,000 lớp học dạy đọc viết cho người trưởng thành trong 44 khu vực. Their hope is to raise adult literacy levels to 90 percent in Kano States by 2015. Hy vọng của họ là có thể đẩy tỷ lệ người trưởng thành biết chữ của Bang Kano lên 90 phần trăm trước năm 2015. The agency says it now has 16,000 people to teach and train students.Cơ quan nói hiện tại họ có 16,000 người để dạy và đào tạo sinh viên. Another goal is to create jobs and improve living conditions. Một mục tiêu khác là tạo thêm nhiều việc và cải thiện điều kiện sống. The Kano City Women Center is one of many of learning centers for young and adult women.Trung Tâm Phụ Nữ Thành Phố Kano là một trọng những trung tâm dạy học cho phụ nữ trẻ và trưởng thành. It serves hundreds of students at its school and at a vocational, or occupational, center. Trung tâm phục vụ hàng trăm sinh viên tại các trường, trung tâm dạy nghề hay nghề nghiệp của họ. At the center, women learn sewing skills and make products like soaps and air fresheners. Tại trung tâm, phụ nữ được học các kỹ năng may vá và làm các sản phẩm như xà phòng hay nước xịt phòng.

Twenty-five year old Halima Aminu is a mother of three children.Halima Aminu hai mươi lăm tuổi là mẹ của ba đứa con. She started going to the Kano City Women Center in 2010. Cô ta đã bắt đầu đến Trung Tâm Phụ Nữ Thành Phố Kano vào năm 2010 Now, she is in her final year at the senior, secondary-level. Bây giờ, cô ta đang ở năm cuối ở bậc trình độ cao, trình độ thứ hai. Halima Aminy hopes to continue her education at the nest level and someday become a medical doctor.Halima Aminu hy vọng có thể tiếp tục việc học của mình ở trình độ tiếp theo và một ngày nào đó trở thành bác sỹ y khoa.

Nigeria's Kano State Starts a Major Literacy Campaign

 • Uploaded by: Lê Anh Tiến
 • Views:
 • Category: ,
 • Share

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates