Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

More Than 1 Million Syrian Children Are RefugeesHơn 1 Triệu Trẻ Em Syria Là Người Tị NạnFrom VOA Learning English, this is the Education ReportĐến từ VOA Learning English, đây là Bản Tin Giáo Dục.

The United Nations is warning that Syrian children are suffering because of the country’s nearly three year-long conflict.Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng trẻ em Syria đang phải chịu khổ vì xung đột gần ba năm của đất nước. It says many children have developed emotional problems, are separated from their parents and are not in school. Họ nói nhiều trẻ em đang gặp vấn đề về tâm lý, và bị tách khỏi cha mẹ của chúng và không được đi học. The United Nations says more than one million Syrian children are registered with its refugee agency, the UNHCR. Liên Hiệp Quốc nói rằng hơn một triệu trẻ em Syria được đăng ký tại trại tị nạn của tổ chức, UNHCR. Most of these boys and girls now live in Lebanon and Jordan. Phần lớn những bé gái và bé trai hiện giờ sống tại Li Băng và Jordan. The children may have escaped from the fighting, but they continue to suffer the effects of war.Những đứa trẻ có thể đã trốn thoát khỏi cuộc chiến, nhưng chúng tiếp tục phải chịu đựng hậu quả của chiến tranh. In a new report, the UN agency says 75 percent of the 1.1 million Syrian children listed as refugees are under the age of 12. Trong một bản tin, văn phòng Liên Hiệp Quốc nói rằng 75 phần trăm của 1.1 triệu trẻ em Syria trong danh sách người tị nạn đều dưới 12 tuổi. The agency is urging international donors to increase financial support to refugee families. Cơ quan này đang kêu gọi sự ủng hộ quốc tế để gia tăng sự ủng hộ tài chính cho các gia đình tị nạn.

The UN report noted efforts to keep Syrian refugee children in school. Báo cáo của UN cũng nhấn mạnh sự cố gắng để giữ cho các trẻ em tị nạn Syria được đến trường. But as of September 2013, it said, more than 100,000 of those in Jordan were not attending classes. Nhưng tháng Chín năm 2013, họ nói, hơn 100,000 trẻ em trong số đó tại Jordan không đến lớp. And it said twice that number could be out of school in Lebanon by the end of 2013.Và họ nói số trẻ em gấp đôi con số đó tại Li Băng có thể sẽ nghỉ học trước cuối năm 2013. Many children, especially boys, are out of school because their families need them for work.Nhiều trẻ em, đặc biệt là các bé trai, phải nghỉ học vì gia đình các em cần các em làm việc. Brian Hansford is a spokesman for the UNHCR. Brian Hansford là người phát ngôn của UNHCR. He says the report found that 10 percent of Syrian refugee children in the area are working. Ông nói báo cáo cho thấy 10 phần trăm trẻ em tị nạn Syria trong khu vực đang làm việc. Some jobs require working in dangerous conditions for many hours.Một số công việc đòi hòi làm việc trong điều kiện nguy hiểm trong nhiều giờ.

Mr. Hansford notes that babies born in Syria are not registered if their families fled the country, or if they were born in Lebanon or Jordan. Ông Hansford cũng lưu ý trẻ em sinh ra tại Syria không được đăng ký khai sinh nếu gia đình chúng đã di cư sang nước khác, hoặc nếu chúng sinh ra tại Li Băng hay Jordan. The lack of a birth record can create problems for these children later in life. Việc thiếu hụt hồ sơ khai sinh sẽ gây ra nhiều vấn đề cho những đứa trẻ này sau này trong cuộc sống. The UN report says more than 70,000 Syrian refugee families live without fathers.Báo cáo UN cho biết hơn 70,000 gia đình tị nạn người Syria sống không có cha. And nearly 4,000 refugee children are separated from both parents.Và gần 4,000 trẻ tị nạn sống tách biệt khỏi cả ba và mẹ.

More Than 1 Million Syrian Children Are Refugees

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category: ,
 • Share

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates