Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Drones Raise Hopes and Questions in AfricaMáy bay không người lái đem đến hy vọng cũng như tranh cãi tại Châu PhiFrom VOA Learning English, this is the Technology ReportĐến từ VOA Learning English, đây là Bản Tin Công Nghệ.

Military leaders in Africa want unmanned aerial vehicles to help guard borders and large open spaces. Các nhà lãnh đạo quân sự muốn có các loại máy bay không người lái để giúp bảo vệ biên giới và những vùng không gian mở lớn. But engineers and makers of these aircraft, called UAVs, say they could do much more. Nhưng kỹ sư và những nhà sản xuất những loại máy bay này, UAV, nói họ có thể làm nhiều hơn thế nữa. They could fly medicines to those in need, protect wildlife, and transport goods quickly and at low cost.Họ có thể phân phối thuốc đến những người cần, bảo vệ thế giới hoang dã, và vận chuyển hàng hoá nhanh chóng với chi phí thấp. Kenyan engineer James Munyoki has built several UAVs, commonly called drones.Kỹ sư người Kenya James Munyoki đã chế tạo một vài chiếc UAV, thường gọi là drone. His latest one can carry an object weighing up to six kilograms.Chiếc máy bay không người lái mới nhất của ông có thể chở được vật nặng tới 6kg. At first, drones were designed to carry a camera for military or security purposes. Ngay từ đầu, những chiếc máy bay không người lái được thiết kế để mang một chiếc camera cho mục đích quân sự hay an ninh. Mr. Munyoki says UAVs can now be used to take pictures for news media or private use.Ông Munyoki nói UAV bây giờ có thể dùng để chụp hình cho tin tức truyền thông hay mục đích cá nhân. Park rangers in South Africa are flying small drones over wildlife areas to watch endangered rhinos. Nhân viên kiểm lâm tại Nam Phi đang cho bay những chiếc máy bay không người lái nhỏ qua các khu vực có động vật hoang dã để canh chừng các con tê giác đang gặp nguy hiểm.

Some experts say drones could document the movement of refugees or record human rights abuses.Một số chuyên gia nói rằng drone có thể lưu lại các hoạt động của người tị nạn hay ghi lại các hành động vi phạm nhân quyền. They say the aircraft could help in search and rescue operations and fly aid to hard-to-reach areas. Họ nói máy bay này có thể giúp đỡ trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn và đem cứu trợ đến những khu vực khó tiếp cận. But other experts warn that opening up civilian air space to UAVs could create problems.Nhưng những chuyên gia khác cảnh báo rằng việc mở rộng không phận dân sự cho UAV có thể gây ra vấn đề. Kristin Sandvik is the Director of the Norwegian Centre for Humanitarian StudiesKristin Sandvik là giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Nhân Quyền Na Uy. She says a drone carrying a camera may be used to take aid to a refugee camp. Bà nói một chiếc máy bay không người lái có camera có thể dùng để đem đồ cứu trợ đến những trại tị nạn.

But, she asks, what happens to the information it may gather? Nhưng, bà hỏi, điều gì xảy ra với thông tin mà nó có thể thu thập? Drones are costly and not yet ready for widespread use. Máy bay không người lái tốn kém và chưa sẵn sàng để sử dụng rộng rãi. The sensor technology needed to prevent drones from crashing into things needs to be improved. Công nghệ cảm biến để phòng ngừa drone va chạm vào các vật khác cần được cải thiện. And, in most countries, drones cannot be flown without laws governing their use. Và, tại phần lớn các nước, drone không được bay nếu không được sự cho phép của chính quyền. Opponents and supporters of drones do not agree on much.Những người chống đối và ủng hộ drone không đồng ý về nhiều điều. But they do agree that the technology is coming, likely within the next 10 years.Nhưng họ đều tán thành công nghệ đang đến, có thể trong vòng 10 năm tới.

Drones Raise Hopes and Questions in Africa

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates