Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Overseas Students Add to Their Education at US CommunityDu học sinh nâng cao trình độ học vấn tại Cộng Đồng MỹFrom VOA Learning English, this is the Technology ReportĐến từ VOA Learning English, đây là Bản Tin Công Nghệ.

Community colleges in the United States have a lot to offer. Các trường cao đẳng cộng đồng tại Mỹ có rất nhiều điều kiện hấp dẫn. Educators say these two-year colleges may be a good choice for international students who have finished secondary school and want to study in the US. Các nhà giáo dục nói những trường cao đẳng hai năm này có thể là lựa chọn tốt cho các sinh viên quốc tế đã hoàn thành bậc trung học cơ sở và muốn học tiếp tại Mỹ. Today we tell about a program for such students. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chương trình cho những học sinh này. It is called the Community College Initiative Program.Chương trình này mang tên Chương trình Sáng Kiến Cao Đẳng Cộng Đồng It is designed for students from areas underserved in education and skills trainingChương trình này được thiết kế cho các sinh viên đến từ những khu vực có chương trình giáo dục và đào tạo kỹ năng thấp. It lasts one school year.Chương trình này kéo dài một năm. Since 2007, about 2,100 students from 16 nations have taken part in the program. Từ năm 2007, khoảng 2,100 học sinh từ 16 nước đã tham gia chương trình này. The Bureau of Educational Affairs of the State Department provides for their needs. Cục Giáo Dục của Bộ Ngoại Giao Mỹ cung cấp đầy đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các sinh viên này.

Three consortia, or organizations, of community colleges work with the Bureau of Educational Affairs to administer the program. Ba tập đoàn, hoặc tổ chức, hoặc trường cao đẳng cộng đồng làm việc với Cục Giáo Dục để quản lý chương trình. Schools across the United States take part.Các trường tại Mỹ đều tham gia. Syedur Rahman is project director of the Community College Consortium led by Northern Virginia Community College. Syedur Rahman là trưởng dự án của liên doanh trường Cao Đẳng Cộng Đồng thuộc trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bắc Virginia. He says many students in poor, rural areas do not have an equal chance to succeed. Ông nói có rất nhiều sinh viên trong những khu vực ngoại ô,nghèo không có cơ hội bình đẳng để thành công. At the start of their stay in America, students deepen their knowledge of English and learn about their schools’ surroundings. Khi bắt đầu cuộc sống tại Mỹ, các sinh viên sẽ nâng cao kiến thức tiếng Anh và học về môi trường xung quanh trường. They can choose from among several fields of study, such as information technology, business administration and agricultureHọ có thể chọn ngành học trong một số lĩnh vực, như công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh và nông nghiệp.

Other areas open to them include media and journalism, engineering and health. Những ngành khác mở cho họ bao gồm truyền thông và báo chí, kỹ thuật và y tế. Students attend classes and study at participating community colleges. Sinh viên đến lớp và học tại các trường cao đẳng cộng đồng tham gia trong chương trình. They can also join in internship programs with businesses or nonprofit organizations. Họ có thể tham gia chương trình thực tập với các tổ chức kinh doanh hay phi lợi nhuận. You can get more details of the Community College Initiative Program from the Public Affairs Section of the US Embassy in your country.Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về Chương Trình Cao Đẳng Cộng Đồng Khởi Đầu tại Phòng Văn Hoá của Đại Sứ Quán Mỹ tại nước bạn.

Overseas Students Add to Their Education at US Community

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  1 nhận xét:

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates