Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Researchers Say Ideas About Music and IntelligenceCác Nhà Nghiên Cứu Trình Bày Ý Kiến Về Âm Nhạc Và Trí Thông MinhFrom VOA Learning English, this is the Education ReportTừ VOA Learning English, đây là Bản Tin Giáo Dục.

Many people believe that teaching children music makes them smarter and better able to learn new things.Nhiều người tin rằng dạy âm nhạc cho trẻ nhỏ sẽ giúp chúng thông minh hơn và có khả năng học nhiều điều mới. But the organizers of a new study say there’s no scientific evidence that early musical training affects the intelligence of young people.Nhưng những người tổ chức của một nhóm nghiên cứu mới nói rằng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh giáo dục âm nhạc sớm ảnh hưởng đến trí thông minh của trẻ nhỏ. An estimated 80 percent of American adults think music classes improve children’s ability to learn and do well in school. Khoảng 80 phần trăm người Mỹ trưởng thành nghĩ rằng các lớp học âm nhạc cải thiện khả năng học và học tốt trong trường của con họ. Researchers at Harvard University, however, have found that there’s one thing musical training does not do.Những nhà nghiên cứu Đại Học Harvard, tuy nhiên, đã tìm ra được một điều mà đào tạo âm nhạc không làm. They say it does not make children more intelligent.Họ nói nó không làm cho con nít trở nên thông minh hơn. Samuel Mehr is a graduate student in Harvard’s School of Education. Samuel Mehr là một sinh viên cao học tại Trường Giáo Dục Harvard. He says it is a mistake to think that learning to play a musical instrument improves a child’s intellectual development.Ông nói đó là một sai lầm khi nghĩ rằng chơi một loại nhạc cụ sẽ cải thiện sự phát triển trí thông minh của trẻ nhỏ. He says the proof comes from studies that measured the mental ability of two groups of 4-year-olds and their parents. Ông nói bằng chứng từ các cuộc nghiên cứu đã đo lường năng lực trí tuệ của hai nhóm trẻ bốn tuổi và cha mẹ của chúng.

One group attended music class. Một nhóm tham gia lớp âm nhạc. The other went to a visual arts class.Nhóm khác đến lớp nghệ thuật thị giác. He says tests failed to provide evidence that those in music classes were any smarter.Ông nói bài kiểm tra đã không thể cung cấp bằng chứng rằng những trẻ trong lớp âm nhạc thông minh hơn. Samuel Mehr says only one study of many has seemed to show a small percentage increase in IQ – intelligence scores – among students. Samuel Mehr nói chỉ một trong số nhiều nghiên cứu có lẽ đã cho thấy phần trăm nhỏ tăng IQ- chỉ số thông minh- trong số các học sinh. But be says musical training can be important for cultural reasons. Nhưng ông nói đào tạo âm nhạc có thể quan trong vì lý do văn hoá. In his words, “We teach music because music is important for us”. Theo lời ông nói, “Chúng ta dạy âm nhạc vì âm nhạc quan trọng với chúng ta”. He notes that the works of writer William Shakespeare are not taught, so the children will do better in physics. Ông cũng nhấn mạnh các tác phẩm của nhà văn William Shakespeare không được dạy, vì vậy trẻ em sẽ học tốt hơn môn Vật lý.

He says Shakespeare is taught because it is important. Ông nói Shakespeare được dạy vì nó quan trọng. And he doesn’t think music needs to be any different than that.Và ông không nghĩ âm nhạc phải cần có gì khác biệt hơn thế. A report on the effects of music training in children was published in the journal PLOS ONE.Báo cáo về tác dụng của đào tạo âm nhạc lên trẻ em được xuất bản trên tờ báo PLOS ONE.

Researchers Say Ideas About Music and Intelligence

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  3 nhận xét:

  1. Bài viết chính xác.Học nhạc không làm phát triển trí thông minh .Nhưng Ohsawa nói sự ăn uống quân bình âm dương thì lại biến đổi được người ngu thành khôn rất hiệu quả

   Trả lờiXóa
  2. https://bestringtonesfree.net/ is the best website to download ringtones. They allow free downloads.

   Trả lờiXóa

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates