Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Smithsonian Exhibit Explores the World of the SensesTriển Lãm Smithsonian Khám Phá Thế Giới Của Các Giác QuanFrom VOA Learning English, this is the Education ReportTừ VOA Learning English, đây là Bản Tin Giáo Dục.

It was not just another day in a classroom recently for some young people in Washington D.C. Đó không phải là một ngày như những ngày khác tại một lớp học gần đây cho thanh thiếu niên tại Washington D.C. These student volunteers visited the Smithsonian National Museum of Natural History to test a new program.Những học sinh này tình nguyện tham gia Bảo Tàng Quốc Gia Lịch Sử Tự Nhiên Smithsonian để kiểm tra một chương trình mới. Some students explored the mysteries of human bones. Một số học sinh đã khám phá bí ẩn của xương người. Other students examined an insect under a microscope. Những học sinh khác đã thử nghiệm một con côn trùng dưới kính hiển vi. The student volunteers were among the first to help test a new exhibit, a new showing, at the museum.Các học sinh tình nguyện là những người đầu tiên giúp đỡ kiểm tra một vật triển lãm mới, một buổi ra mắt mới, tại bảo tàng. The program has an unusual name – spoken as “Curious” and written as Q-question-mark-r-i-u-s. Chương trình có cái tên rất lạ - đọc như chữ “tò mò” như viết là Q-dấu hỏi-dấu chữ thập-r-i-u-s. The exhibits are designed so young people can learn about science by taking part in experiments.Các vật triển lãm được thiết kế để những người trẻ có thể học về khoa học bằng cách tham gia các cuộc thí nghiệm. Program combines the newest technologies and scientific equipment with more than 6,000 museum objects, both real and digital.Chương trình bao gồm những thiết bị khoa học và công nghệ mới nhất với hơn 6,000 vật thể của bảo tàng, bảo gồm cả thật lẫn điện tử.

Students from local schools helped develop the exhibit, which combines science and art. Học sinh từ các trường học địa phương đã giúp phát triển triển lãm, bao gồm cả khoa học và nghệ thuật. Teachers will bring their science students to the exhibit in the mornings.Giáo viên sẽ dẫn các học sinh khoa học đến buổi triển lãm vào buổi sáng. In the afternoons, the exhibits will be open to everyone.Vào buổi trưa, buổi triển lãm sẽ được mở cho mọi người. Many of the students already have their favorite activities at the center.Nhiều học sinh đã có hoạt động yêu thích của mình tại trung tâm. Thirteen-year-old Nate said he liked exploring the containers with dinosaur bones.Cậu bé 13 tuổi Nate nói em thích khám phá các container có xương khủng long. Addie is 12 years old. Addie 12 tuổi. She likes the bee display. Cô bé thích phần trưng bày ong.

She found that the bumble bee and the yellow bumble bee were very different when she examined them under a microscope.Cô bé tìm ra được rằng ông nghệ và ông nghệ vàng rất khác nhau khi em xem chúng dưới kinh hiển vi. Another student, Ben, said he enjoyed an exhibit that lets people use their senses to learn. Một học sinh khác, Ben, nói cậu bé rất thích một triển lãm cho phép mọi người dùng giác quan để học. He said, for example, that a butterfly smells a little like tea.Em nói, ví dụ như, con bướm có mùi hơi giống với trà. Involving the senses — smell, touch, hearing — is one of the exhibit’s major goals. Kết hợp các giác quan – ngửi, tiếp xúc, nghe – là một trong những mục đích chính của triển lãm.

Smithsonian Exhibit Explores the World of the Senses

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates