Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Scientists Base a Hearing Aid Design on the Ears of a FlyCác nhà khoa học thiết kế trợ thính dựa trên tai ruồiFrom VOA Learning English, this is the Technology ReportĐến từ VOA Learning English, đây là Bản Tin Công Nghệ.

An insect with an extremely unusual ability to hear is the model for what may be the future of hearing aids. Một con côn trùng với khả năng nghe cực kỳ đặc biệt có thể là kiểu mẫu cho máy trợ thính tương lai. The insect, a fly, behaves like a parasite, an organism that lives on or in another organism called a host. Côn trùng này, con ruồi, hoạt động như vật ký sinh, một thực thể sống trên hoặc trong một thực thể khác được gọi là vật chủ. This exceptional fly places larva, a young fly, onto a cricket host. Loại côn trùng hiếm có này đặt ấu trùng, một con ruồi con, vào vật chủ con dế. The larva digs into the cricket and eats the insect from the inside out.Ấu trùng đi sâu vào con dế và ăn nó từ trong ra ngoài. The yellow fly is native to Central America and the southern United States.Ruồi vàng có nguồn gốc từ Trung Mỹ và miền Nam Hoa Kỳ. It finds its larva host by listening for the cricket’s sound. Nó tìm vật chủ cho ấu trùng của nó bằng cách nghe tiếng dế kêu. The fly’s strong sense of hearing can direct it to a cricket even 100 meters away. Giác quan nghe mạnh mẽ của loài ruồi này có thể dẫn nó đến một con dế cách xa tới 100m. But the insect’s ears are just two millimeters apart. Nhưng tai của côn trùng chỉ cách nhau 2 mm.

That is so close that sound should reach each ear at almost the same moment. Đây là khoảng cách rất gần mà âm thanh đến mỗi tai hầu như cùng một thời điểm. This would make it difficult to find where a sound came from. Điều này làm cho nó khó khăn trong việc tìm ra vị trí phát ra âm thanh. But, the fly also has a tiny structure between its ears that creates pressure to slow down the sound waves. Nhưng, loài ruồi cũng có một cơ quan rất nhỏ giữa tai chúng tạo nên áp lực làm chậm sóng âm thanh. This permits the fly to identify where the sound came fromĐiều này cho phép loài ruồi có thể xác định vị trí âm thanh phát ra. Neal Hall is a sound engineer at the University of Texas.Neal Hall là kỹ sư âm thanh tại trường Đại học Texas He and his team of researchers created an electronic hearing device. Ông và đội nghiên cứu của mình đã chế tạo một thiết bị nghe điện tử. The team made a silicon copy of the fly’s ear structures. Nhóm nghiên cứu này đã làm ra một bản sao silicon của cấu trúc tai loài ruồi.

They used materials that can turn mechanical pressure into electricity. Họ dùng những chất liệu có thể biến áp lực cơ học thành điện năng. The device requires little power as a result. Kết quả là thiết bị cần ít năng lượng. This means it would be less costly to use. Điều này có nghĩa là nó ít tốn kém hơn cho việc sử dụng. Mr. Hall says the device could improve hearing aids in the future.Ông Hall nói rằng thiết bị này có thể cải thiện máy trợ thính trong tương lai. He says it also could have military and defense uses. Ông nói nó cũng có thể sử dụng cho mục đích quân đội và quốc phòng. But he says more research and development work is required. Nhưng ông cho biết cần có thêm nhiều công trình nghiên cứu và phát triển nữa. In July, the journal Applied Physics Letters published a report about the University of Texas research.Vào tháng bảy, tờ báo Applied Physics Letters đã công bố một bản báo cáo về nghiên cứu của Đại học Texas.

From VOA Learning English, this is the Technology Report

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates