Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Where Is the World's Largest Solar Power Plant?Nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới ở đâu?From VOA Learning English, this is the Technology ReportĐến từ VOA Learning English, đây là Bản Tin Công Nghệ.

The world’s largest solar thermal plant was set to begin producing power in the United States at the end of 2013.Nhà máy nhiệt điện mặt trời lớn nhất thế giới được thiết lập để bắt đầu cung cấp năng lượng tại Mỹ vào cuối năm 2013. Wind and energy from the sun are generally considered clean, unlike energy from coal-burning power stations. Gió và năng lượng từ mặt trời thường được xem là sạch, không giống như năng lượng từ các nhà máy điện đốt than. But, environmentalists now worry that too much solar power development could harm the local environment.Nhưng, các nhà môi trường học hiện tại lo lắng rằng việc phát triển năng lượng mặt trời quá nhiều có thể gây hại đến môi trường địa phương. A California company, BrightSource Energy has been building a huge solar power plant in the Mojave Desert, about 60 kilometers southwest of Las Vegas, Nevada. Một công ty California, BrightSource Energy đã xây dựng một nhà máy điện mặt trời rất lớn tại Sa Mạc Mojave, khoảng 60 Km Tây Nam của Las Vegas, Nevada. The plant is known as the Ivanpah Solar Electric Generating System.Nhà máy được coi như là Hệ Thống Phát Điện Mặt Trời Ivanpah. The company planned to deploy 170,000 specially designed mirrors to direct solar energy towards boilers on top of three power towers. Công ty dự định triển khai 170,000 tấm kính được thiết kế đặc biệt để hướng năng lượng mặt trời đến nồi hơi trên đỉnh của ba toà tháp năng lượng. The steam produced in the boilers will drive turbines to make electricity.Hơi nước được sản xuất từ nồi hơi sẽ làm quay tuabin để tạo ra điện năng. Joe Desmond works for BrightSource Energy. Joe Desmond làm việc cho BrightSource Energy.

He says the steam can reach temperatures of more than 260 degrees CelsiusÔng nói hơi nước có nhiệt độ lên đến hơn 260 độ C. He says can store the sun’s thermal energy in the form of molten salt. Ông cho biết có thể lưu trữ năng lượng nhiệt của mặt trời dưới dạng muối nóng chảy. With stored energy, he says, the power station can produce electricity even when the sun goes down.Với năng lượng được dự trữ, ông nói, nhà máy điện có thể cung cấp điện ngay cả khi mặt trời lặn. Environmentalists generally support the idea of solar power. But there are concerns. Các nhà môi trường học hầu như ủng hộ ý tưởng năng lượng mặt trời. Nhưng vẫn còn nhiều điều đáng lo. Lisa Belenky with a private group called the Center for Biological Diversity. Lisa Belenky là thành viên của một nhóm cá nhân tên Trung Tâm Đa Dạng Sinh học

She says environmentalists are worried about the effect of the Ivanpah Solar Project on the sensitive plant and animal life in the Mojave desert.Bà nói các nhà môi trường học đang lo lắng về tác động của Dự Án Mặt Trời Ivanpah lên các loài thực vật và động vật nhạy cảm tại Sa Mạc Mojave. That includes birds striking solar equipment or being burned after flying through the intense heat.Điều đó bao gồm cả những loài chim bay ngang các thiết bị năng lượng mặt trời hay bị đốt cháy khi bay ngang sức nóng cực cao. As solar projects increase, developers and environmentalists are considering what to do to reduce bird death.Trong khi các dự án năng lượng mặt trời ngày càng tăng, các nhà phát triển và môi trường học đang xem xét phải thế nào để giảm thiểu sự tử vong của loài chim.

Where Is the World's Largest Solar Power Plant?

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates